Excel

Cách sử dụng hàm đếm COUNT, COUNTIF, COUNTA trong Excel

Các loại hàm đếm trong Excel là một trong những hàm quan trọng cần nên biết khi bạn đang chuẩn bị sử dụng Excel. Thường thì hàm đếm sẽ được sử dụng ...

Hướng dẫn cách chia cột trong Excel đơn giản nhất

Cách chia cột trong Excel là một trong những việc cơ bản mà một người dùng excel cần biết. Bạn phải bắt đầu sử lý được các dòng và cột của excel mới ...

Cách đơn giản để chuyển đổi file Excel sang PDF

Chuyển đổi file Excel sang PDF như thế nào thường là câu hỏi chung của người dùng phần mềm Microsoft. Bạn là người thường xuyên làm việc với Excel. ...

Đảo Học Thuật
Logo